Abonnementsvoorwaarden

1. Het aanbod

1.1 . De aanbiedingen op www.abonnementen.be en deze gepubliceerd via andere media zijn enkel geldig in België voor personen/gezinnen die de afgelopen 6 maanden geen abonnement op de gekozen titel en op hetzelfde adres hadden.

1.2 De tarieven van de abonnementsformules die we aanbieden zijn inclusief BTW (voor zover van toepassing) en verzendingskosten. Er wordt enkel in België geleverd. Voor digitale abonnementen is deze beperking niet van toepassing.

1.3 Tarieven, aanbod, verschijningsfrequentie en redactionele formule kunnen op elk moment aangepast worden. We zijn niet aansprakelijk wanneer een titel uit het aanbod verdwijnt.

1.4 Bij het publiceren van onze aanbiedingen besteden we veel aandacht aan de juiste omschrijving van de titel, de prijs en eventuele specifieke modaliteiten. Mocht er desondanks toch een fout in de gegevens geslopen zijn, heeft u de keuze tussen afzien van de intekening op het abonnement of ingaan op het aanbod tegen de gecorrigeerde voorwaarden.

1.5 De korting op het abonnement is berekend op basis van de publieksprijs in het persverkooppunt of de digitale kiosk.

1.6 Het tarief blijft minimaal geldig voor de abonnementsperiode waarop u intekent.

Opzeggen kan, telefonisch of via mail, tot één maand voor het einde van het lopend contract. Bij vroegtijdige stopzetting wordt de restwaarde van het abonnement in één keer aangerekend.

1.7 Bij gedomicilieerde betaling wordt uw abonnement, na de eerste contractuele periode, automatisch voor onbepaalde duur verlengd aan het op dat ogenblik geldende standaard tarief. Opzeggen kan op het einde van iedere nieuwe maandelijkse of trimestriële abonnementsperiode.

1.8 Wanneer in de aanbieding een premium vervat zit, wordt dit u toegestuurd 2 à 3 weken na ontvangst van uw betaling. Mocht er, ondanks onze goede zorgen, een tijdelijk voorraadprobleem optreden, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

2. Intekenen op een abonnement

2.1 Het abonnement komt tot stand zodra we de intekening administratief verwerkt hebben. We stellen alles in het werk om het abonnement zo snel mogelijk te laten starten. Bij een weekblad ontvangt u het eerste nummer in de week volgend op de week van intekening. Bij titels met een andere periodiciteit ontvangt u het eerste nummer dat verschijnt na het noteren van uw abonnement.

2.2 We behouden ons het recht voor om een intekening te weigeren, bv wanneer vastgesteld wordt dat een vorig abonnement niet betaald werd of de contractuele abonnementsperiode niet gerespecteerd werd.

3. Uw abonnement betalen
Tenzij expliciet anders aangegeven in een specifiek aanbod bieden we u verschillende betalingsmogelijkheden aan: SEPA-domiciliëring, overschrijving, on-line betaling (3D-Secure), overschrijving met factuur. Bij gedomicilieerde betaling kunt u de geplande afhouding (datum en bedrag) consulteren op www.abonnementen.be in de rubriek "Mijn abonnement beheren"

4. Herroepingsrecht

4.1 U hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen. Deze termijn loopt vanaf de verschijningsdatum van het eerste nummer van het abonnement. Om dit recht uit te oefenen moet u ons formeel (via e-mail, telefoon, post of fax) laten weten dat u de intekening op het abonnement wil annuleren. U kunt hiervoor het herroepingsformulier (www.abonnementen.be/herroeping) gebruiken. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de herroeping via mail of brief.

4.2 Mocht u al een betaling hebben uitgevoerd, dan bezorgt u ons tevens een rekeningnummer voor terugstorting. De terugbetaling gebeurt binnen veertien dagen na de ontvangst van de herroeping.

5. Hebt u een vraag of wil u een probleem signaleren?

Neem contact met onze Klantenservice

info@abonnementen.be

www.abonnementen.be

Tel: 078 353.313
Fax: 078 353.314

Roularta Media Group N.V.
Meiboomlaan 33
B - 8800 Roeselare

6. Toepassing van de abonnementsvoorwaarden

6.1. Het intekenen op een abonnement houdt in dat u deze abonnementsvoorwaarden aanvaardt.

6.2 Ze vernietigen en vervangen alle voorgaande abonnementsvoorwaarden en zijn onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van Roularta Media Group N.V. Voor facturen gelden de bijzondere voorwaarden vermeld op de factuur.

6.3. Van deze abonnementsvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

6.4. Alle rechten en aanspraken van Roularta Media Group N.V. in deze abonnementsvoorwaarden gelden evenzeer voor de door Roularta Media Group N.V. ingeschakelde derden.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn, alsook op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

7.2. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is terug te vinden via de link http://ec.europa.eu/odr . Roularta Media Group behoudt zich evenwel het recht voor om geschillen uitsluitend aan de beoordeling van de rechtbanken voor te leggen.

8. Coördinaten van de uitgever

Roularta Media Group N.V.
Meiboomlaan 33
B - 8800 Roeselare
www.roularta.be
BTW BE 0434.278.896
RPR Gent, afdeling Kortrijk